Sijoittajat

Talenom sijoituskohteena

Talenom sijoituskohteena

Talenomilla on vahva asema Suomen pirstaleisella tilitoimistoalalla, minkä lisäksi yhtiö toimii myös Ruotsin, Espanjan ja Italian markkinoilla.

Toimialan edelläkävijänä yhdistämme ainutlaatuisella tavalla omien järjestelmiemme kehittämisen ja tilitoimistopalvelut. Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on meille selkeä kilpailuetu, joka ensinnäkin mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaille ja toisaalta automatisoi samalla omia rutiinejamme.

Teknologisen kehityksen kautta tulevat skaalaedut ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi ja ajavat toimialan konsolidaatiokehitystä. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme edelleen ydinmarkkinallamme Suomessa sekä hyödyntää kansainvälistymisen tuomat kasvumahdollisuudet Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

Miksi sijoittaa?

1. Markkinaa selvästi nopeampaa kasvua ja skaalautuvaa kannattavuutta

Tilitoimistopalveluiden markkina on defensiivinen, ja markkina on kasvanut Suomessa lähes joka vuosi vuodesta 2001 lähtien finanssikriisistä ja Suomen bruttokansantuotteen ajoittaisesta supistumisesta huolimatta. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston sekä sitä edeltävien Yritysrekisterin vuositilastojen mukaan tilitoimistomarkkinan keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 2001–2022 oli noin 5,0 %.

Odotamme toimialan kasvavan tasaisesti myös tulevina vuosina. Samalla toimialan tulonjako muuttuu. Voittajina näyttäisivät selviytyvän ohjelmistoyhtiöt ja muut omaan ohjelmistokehitykseen investoivat toimijat.

Liikevaihdon kasvu on ylittänyt viime vuosina selvästi markkinakasvun ja kannattavuutemme skaalautui automaation myötä voimakkaasti vuosina 2015-2020. Tämän jälkeen suhteellista kannattavuutta on heikentänyt voimakas kansainvälistyminen.

Ruotsissa oman ohjelmiston ja prosessien käyttöönotto
parantaa pidemmällä aikavälillä tehokkuutta, kannattavuutta sekä orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Lyhyellä aikavälillä projektin vaatima resursointi yhdistettynä laskusuhdanteeseen rasittaa kannattavuutta merkittävästi, mutta pidemmällä aikavälillä mahdollistaa Suomen suhteellisen kannattavuustason saavuttamisen.

Liiketoiminnan kehitys pitkällä aikavälillä

(tuhatta euroa)

2. Teknologiaosaaminen tuo selvän kilpailuedun

Taloushallinnon digitalisoituminen sekä tilitoimistopalveluiden automatisaatio muuttavat tilitoimistoalan totuttuja toimintamalleja. Digitalisaation lisäksi toimialan murrosta ajaa tiukentuva lainsäädäntö, minkä seurauksena yritysten tarve asiantuntijapalveluille kasvaa. Tämä johtaa erilaisten neuvontapalveluiden merkityksen korostumiseen ja perinteisen kirjanpitäjän roolin muuttumiseen konsultointipainotteisemmaksi.

Strategiamme, jossa kehitämme rinnakkain palveluitamme ja omia järjestelmiämme, antaa meille hyvät edellytykset kasvaa ja onnistua toimialamme murroksessa. Vahva ohjelmisto-osaamisemme on mahdollistanut erittäin tehokkaan ja pitkälle automatisoidun kirjanpitoprosessin, mikä vuorostaan on antanut meille edellytykset keskittyä lisäarvoa tuovien palveluidemme kehittämiseen. Edellä mainitut tekijät ovat valaneet perustan kannattavalle kasvullemme.

3. Asiakassuhteiden pysyvyys ja jatkuvan liiketoiminnan suuri osuus tuo ennustettavuutta

Laaja, hajautunut ja pysyvä asiakaskunta on yksi vahvuutemme. Se tuo myös jatkuvuutta ja läpinäkyvyyttä liiketoimintaamme. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja laskutuksen kertyminen hyvin ennakoitavissa. Arviolta 90 prosenttia laskutuksestamme on luonteeltaan toistuvaa (recurring). Asiakkaidemme nettosuositteluindeksi on korkealla tasolla.

4. Vahva asema Suomen ydinmarkkinalla

Olemme yksi Suomen suurimpia tilitoimistoja sekä taloushallinnon tukipalveluiden tarjoajia. Toimipisteemme löytyvät 36 paikkakunnalta, kattaen kaikki Suomen isoimmat kaupungit. Vuonna 2015 lanseeraamamme franchising-pohjalta toimivien myyjiemme verkosto on kasvanut viime vuosina, ja olemme sen avulla pystyneet vahvistamaan markkinaosuuttamme Suomessa laajenemalla pienemmille paikkakunnille.

Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuttamme orgaanisella kasvulla, yritysostoin sekä kehittämällä uusia palvelukokonaisuuksia, jotka tuovat meille kilpailuetuja laajentuessamme Suomen rajojen ulkopuolelle.

5. Kansainvälistymisen ja pienasiakaskonseptin tuomat kasvumahdollisuudet

Olemme käynnistäneet kansainvälistymisemme laajentumalla yritysostoin Ruotsiin, Espanjaan ja Italiaan. Pidämme kasvunäkymiämme Ruotsin ja Keski-Euroopan markkinoilla hyvinä. Suomen tapaan paikalliset tilitoimistomarkkinat ovat murroksessa, jonka ajureina ovat matala automatisaation ja digitalisaation aste, pirstaloituneet markkinat, työnteon murros ja tiukentunut taloushallinnon lainsäädäntö.

Kansainvälistymisen lisäksi haemme kasvua uusista asiakaskonsepteista, kuten pienyrittäjille lanseeratuista palveluista. Meneillään oleva työn murros johtaa yhä useamman tekemään toista työtä tai harjoittamaan osa-aikaista yrittäjyyttä. Samalla työn muoto muuttuu yhä enemmän yrittäjyyden kautta tapahtuvaksi alustataloustyöksi. Kevytyrittäjämarkkina on kasvanut Suomessa kolminkertaiseksi viiden vuoden aikana ja haluamme olla tässä megatrendissä mukana.

Strategia

Tutustu strategiaamme

null

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme