Sijoittajat

Talenom sijoituskohteena

Talenom sijoituskohteena

Talenomilla on vahva asema Suomen pirstaleisella tilitoimistoalalla, minkä lisäksi yhtiö toimii myös Ruotsin ja Espanjan markkinoilla.

Toimialan edelläkävijänä yhdistämme ainutlaatuisella tavalla omien järjestelmiemme kehittämisen ja tilitoimistopalvelut. Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on meille selkeä kilpailuetu, joka ensinnäkin mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaille ja toisaalta automatisoi samalla omia rutiinejamme.

Teknologisen kehityksen kautta tulevat skaalaedut ovat muodostumassa yhä tärkeämmiksi ja ajavat toimialan konsolidaatiokehitystä. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme edelleen ydinmarkkinallamme Suomessa sekä hyödyntää kansainvälistymisen tuomat kasvumahdollisuudet Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

1. Markkinaa selvästi nopeampaa kasvua ja skaalautuvaa kannattavuutta

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelumarkkina kasvaa tasaisesti ja on erittäin defensiivinen. Toimialan liikevaihto on kasvanut Suomessa keskimäärin 5,1 prosenttia vuodessa 2001–2019 välisenä aikana finanssikriisistä ja Suomen bruttokansantuotteen ajoittaisesta supistumisesta huolimatta.

Odotamme toimialan kasvavan tasaisesti myös tulevina vuosina. Samalla toimialan tulonjako muuttuu. Voittajina näyttäisivät selviytyvän ohjelmistoyhtiöt ja muut omaan ohjelmistokehitykseen investoivat toimijat.

Talenomin liikevaihdon kasvu on ylittänyt viime vuosina selvästi markkinakasvun. Kannattavuutemme on skaalautunut voimakkaasti viime vuosina. Liikevoittomarginaalimme oli noin 20 % vuonna 2020.

Liiketoiminnan kehitys pitkällä aikavälillä

(tuhatta euroa)

2. Teknologiaosaaminen tuo selvän kilpailuedun

Taloushallinnon digitalisoituminen sekä tilitoimistopalveluiden automatisaatio muuttavat tilitoimistoalan totuttuja toimintamalleja. Digitalisaation lisäksi toimialan murrosta ajaa tiukentuva lainsäädäntö, minkä seurauksena yritysten tarve asiantuntijapalveluille kasvaa. Tämä johtaa erilaisten neuvontapalveluiden merkityksen korostumiseen ja perinteisen kirjanpitäjän roolin muuttumiseen konsultointipainotteisemmaksi.

Strategiamme, jossa kehitämme rinnakkain palveluitamme ja omia järjestelmiämme, antaa meille hyvät edellytykset kasvaa ja onnistua toimialamme murroksessa. Vahva ohjelmisto-osaamisemme on mahdollistanut erittäin tehokkaan ja pitkälle automatisoidun kirjanpitoprosessin, mikä vuorostaan on antanut meille edellytykset keskittyä lisäarvoa tuovien palveluidemme kehittämiseen. Edellä mainitut tekijät ovat valaneet perustan kannattavalle kasvullemme.

3. Asiakassuhteiden pysyvyys ja jatkuvan liiketoiminnan suuri osuus tuo ennustettavuutta

Laaja, hajautunut ja pysyvä asiakaskunta on yksi vahvuutemme. Se tuo myös jatkuvuutta ja läpinäkyvyyttä liiketoimintaamme. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja laskutuksen kertyminen hyvin ennakoitavissa. Arviolta 90 prosenttia laskutuksestamme on luonteeltaan toistuvaa (recurring). Asiakkaidemme nettosuositteluindeksi oli vuoden 2020 päätteeksi 51 eli korkealla tasolla.

4. Vahva asema Suomen ydinmarkkinalla

Olemme yksi Suomen suurimpia tilitoimistoja sekä taloushallinnon tukipalveluiden tarjoajia. Toimipisteemme löytyvät 36 paikkakunnalta, kattaen kaikki Suomen isoimmat kaupungit. Vuonna 2015 lanseeraamamme franchising-pohjalta toimivien myyjiemme verkosto on kasvanut viime vuosina, ja olemme sen avulla pystyneet vahvistamaan markkinaosuuttamme Suomessa laajenemalla pienemmille paikkakunnille.

Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuttamme orgaanisella kasvulla, yritysostoin sekä kehittämällä uusia palvelukokonaisuuksia, jotka tuovat meille kilpailuetuja laajentuessamme Suomen rajojen ulkopuolelle.

5. Kansainvälistymisen ja pienasiakaskonseptin tuomat kasvumahdollisuudet

Olemme käynnistäneet kansainvälistymisemme laajentumalla yritysostoin Ruotsiin ja Espanjaan. Pidämme kasvunäkymiämme Ruotsin ja Keski-Euroopan markkinoilla hyvinä. Suomen tapaan paikalliset tilitoimistomarkkinat ovat murroksessa, jonka ajureina ovat matala automatisaation ja digitalisaation aste, pirstaloituneet markkinat, työnteon murros ja tiukentunut taloushallinnon lainsäädäntö.

Kansainvälistymisen lisäksi haemme kasvua uusista asiakaskonsepteista, kuten pienyrittäjille lanseeratusta TiliJaska-palvelusta ja Talenom Kevytyrittäjäpalvelusta. Meneillään oleva työn murros johtaa yhä useamman tekemään toista työtä tai harjoittamaan osa-aikaista yrittäjyyttä. Samalla työn muoto muuttuu yhä enemmän yrittäjyyden kautta tapahtuvaksi alustataloustyöksi. Kevytyrittäjämarkkina on kasvanut Suomessa kolminkertaiseksi viiden vuoden aikana ja haluamme olla tässä megatrendissä mukana.

Strategia

Tutustu strategiaamme

navigate_next

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

navigate_next