Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinta on Talenomissa osa sisäistä valvontaa. Yhtiössä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, ja joka turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti ovat liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti riskeihin varautuminen ja niiden tunnistaminen ovat jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, josta vastuu on liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana normaalia toiminnan ohjausta.

Riskienhallintaa koordinoi tietoturva- ja turvallisuuspäällikkö, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa jatkuvasta riskeihin varautumisesta erillään oleva kartoitus riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jonka myötä hallitus määrittelee riskeihin varautumiseen ohjaavat toimenpiteet. Yhtiö esittää tilinpäätöksen yhteydessä kulloinkin tunnistamansa keskeisimmät riskit.

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisellä valvonnalla yhdessä riskienhallinnan kanssa seurataan yhtiössä sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa Talenomin toiminnan tehokkuus ja kannattavuus, tiedon luotettavuus sekä yhteensopivuus sovellettavien säädösten ja toimintaperiaatteiden kanssa. Sisäinen valvonta pyrkii parantamaan hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksella on päävastuu yhtiön taloudellisen aseman ja varainhoidon valvonnasta. Talenomin taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen toimesta ja tiedot julkistetaan Talenomin tiedonantopolitiikan mukaisesti. Hallitukselle kuukausittain toimitettava raportti on keskeinen osa yhtiön taloudellista valvontaa. Kuukausiraportti on verrattain laaja, millä varmistetaan hallituksen jatkuva tiedonsaanti yhtiön toiminnan ja taloudellisen aseman osalta.

Taloudellisen valvonnan lähtökohtana on, että mahdolliset poikkeavuudet kyetään havaitsemaan riittävän ajoissa. Lisäksi taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Talenomin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan myös, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi hallitus vastaa taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta.

Yhtiö soveltaa tilinpäätösstandardeja yhteisin kirjausperiaattein ja raportointistandardein, mitä sovelletaan konsernin taloushallintoyksikössä. Taloushallintoyksiköstä vastaa talousjohtaja yhdessä group financial controllerin ja laskentapäällikön kanssa. Näin ollen myös talousjohtaja, group financial controller ja laskentapäällikkö ovat osaltaan valvontavastuussa lainsäädännön ja konsernin ohjeiden noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi mahdollisista havainnoista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi tarkastusvaliokunnan perustamista. Ottaen huomioon toiminnan laajuuden yhtiö ei myöskään ole katsonut tarpeelliseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Molemmissa tapauksissa vastuu kuuluu yhtiön hallitukselle ja hallitus arvioi näiden tarpeellisuutta vuosittain. Hallitus määrittää vuosittain tilintarkastussuunnittelun yhteydessä erityiset painopistealueet, mihin tarkastusta olisi kulloinkin tarkoituksenmukaista kohdistaa.