Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Talenomin palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimisopimuksen keskeisille ehdoille. Talenomin varsinainen yhtiökokous 25.2.2020 on kannattanut hallituksen sille esittämää palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mikäli palkitsemispolitiikkaa ei korvata uudella tai muutetulla versiolla tätä aiemmin.

Palkitsemispolitiikka 2020

Talenomin hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuosittain julkaistavassa palkitsemisraportissa.

Palkitsemisraportti 2022

Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ennen vuotta 2021 maksetut palkat ja palkkiot on esitetty palkitsemisraporteissa ja palkka- ja palkkioselvityksissä, jotka löytyvät arkistosta tämän sivun lopusta.

Palkitsemisen periaatteet add

Talenom Oyj:n palkitsemisen keskeisiä periaatteita ovat

 • läpinäkyvyys
 • markkinalähtöisyys sekä
 • hyvästä suorituksesta palkitseminen.

Yhtiön palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä.

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline myös kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Päätöksentekoprosessi add

Talenom-konsernin palkitsemista koskevia periaatteita ja linjauksia käsitellään yhtiön hallituksessa. Yhtiöllä ei ole palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten hallituksen nimeämää palkitsemisvaliokuntaa. Sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus.

Hallitus

 • hyväksyy yhtiön palkitsemispolitiikan ja esittää sen yhtiökokoukselle.
 • seuraa ja valvoo yhtiön palkitsemispolitiikan toimivuutta, palkitsemisen kilpailukykyä sekä sitä, miten palkitsemispolitiikka edistää yhtiön ja konsernin pitkäjänteisiä tavoitteita.
 • valmistelee hallituksen palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.
 • nimittää toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ja päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkkiosta ja työsopimusten muista ehdoista yhtiökokoukselle esitetyn voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.
 • päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Yhtiökokous

 • päättää hallituksen palkkioista.
 • päättää neuvoa-antavasti, kannattaako se hallituksen esittämää palkitsemispolitiikkaa. Jos yhtiökokouksen enemmistö ei ole kannattanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka ja selostus siitä, miten uudessa palkitsemispolitiikassa on huomioitu yhtiökokouksen päätös edellisestä palkitsemispolitiikasta, on esitettävä yhtiökokoukselle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen palkitseminen add

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella. Päätös hallituksen jäsenten palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023

Talenom Oyj:n 15.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • hallituksen puheenjohtaja: 6 000 euroa kuukaudessa
 • hallituksen jäsenet: 2 200 euroa kuukaudessa

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tai yhtiön optio-ohjelmien tai muiden pitkän aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn ja voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä. Lisäksi toimitusjohtaja on mukana optio-ohjelmassa. Toimitusjohtajan peruspalkan tulee olla linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun kanssa. Peruspalkan tulee olla työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa. Tavoite on, että toimitusjohtajan palkitsemisessa muuttuvien palkkioiden osuus olisi 100 % kiinteästä vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Kiinteä palkanosa: kuukausipalkka ja luontaisedut

Vuonna 2022 toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan kiinteä vuosipalkka mukaan lukien luontaisedut (puhelinetu) oli 216 146 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Toimitusjohtaja on oikeutettu suoritepalkkioon ennalta määrättyjen kriteerien täyttyessä. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön

• liikevaihto

• käyttökate

• asiakaspysyvyys

• toiminnan tehokkuus

• henkilöstötyytyväisyys

• tuotekehityksen edistyminen sekä

• tuoteryhmäkohtainen kasvu.

Tämän lisäksi hallitus arvioi erikseen toimitusjohtajan suoriutumista tehtävässään. Suoritepalkkio määräytyy yhden vuoden mittaisen kauden perusteella.

Palkkioiden enimmäismäärä on palkitsemispolitiikan mukaan enimmillään 25 % kiinteästä vuosipalkasta (brutto).

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin tulospalkkion tarkoitus on kannustaa toimitusjohtajaa työskentelemään pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa lisäten ja sitouttaa toimitusjohtajaa entisestään yhtiöön. Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala on mukana osakepalkkiojärjestelmässä 2020-2024, sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä 2021 sekä vuosien 2019 ja 2021 optio-ohjelmissa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ensimmäisen kerran mahdollisia palkkioita maksetaan vuonna 2023.

Hallitus päättää osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Yhtiön johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtaja, on omistettava vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021

Toimitusjohtaja kuuluu sitouttavan osakepalkkiojärjestelmään 2021, jossa palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Voimassa olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kriteerit ja enimmäispalkkiot selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät.

Optio-ohjelmat 2019 ja 2021

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optio-ohjelmiin. Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiöllä on tällä hetkellä voimassa kaksi optio-ohjelmaa: optio-ohjelmat 2019 ja 2021.

Optio-ohjelmien ehdot ja niihin liittyvät sitouttamisjaksot ja omistusvelvollisuus selostetaan kohdassa Optio-ohjelmat.

Muut toimitusjohtajan toimisuhteen pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja toimii tehtävässään toistaiseksi ja sopimuksessa noudatettava irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Eläkeikä määräytyy lain mukaan. Toimitusjohtajan palkasta maksetaan normaali työeläkelainsäädännön alainen työeläkemaksu. Suoritepalkkio voi olla enimmillään 25 % kiinteästä vuosipalkasta (brutto). Otto-Pekka Huhtalan toimitusjohtajasopimukseen ei kuulu lisäeläkemaksuja.

Johtoryhmän palkitseminen add

Hallitus nimittää toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ja päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkkiosta ja työsopimusten muista ehdoista yhtiökokoukselle esitellyn palkitsemispolitiikan puitteissa.

Johtoryhmän palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Kiinteä palkanosa: kuukausipalkka ja luontaisedut

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) yhteenlaskettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2021 mukaan lukien luontaisedut (puhelin- ja autoetu) on yhteensä 667 740 euroa.

Johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitseminen vuonna 2022

Palkka 654 327
Luontaisedut 13 413
Eroraha -
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät 0
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 1 286 711
Lisäeläke 0
Muut verotettavat etuudet 0
Palkitseminen yhteensä 1 954 451

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Tulostavoitteet perustuvat ennalta sovittuihin tavoitteisiin, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja suoritepalkkioon ennalta määrättyjen kriteerien täyttyessä. Kriteerit ovat samat kuin toimitusjohtajalla, ja niissä otetaan huomioon

 • yhtiön liikevaihto

 • käyttökate

 • asiakaspysyvyys

 • toiminnan tehokkuus

 • henkilöstötyytyväisyys

 • tuotekehityksen edistyminen sekä

 • tuoteryhmäkohtainen kasvu.

Suoritepalkkio määräytyy yhden vuoden mittaisen kauden perusteella. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä maksettujen palkkioiden enimmäismäärä on sidottu osakemäärään. Enimmäismäärä on 1 600 osaketta kullekin johtoryhmäläiselle (pl. toimitusjohtaja) eli yhteensä 6 400 osaketta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin tulospalkkion tarkoitus on kannustaa johtoryhmää työskentelemään pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa lisäten ja sitouttaa johtoryhmää entisestään yhtiöön. Johtoryhmän jäsenet ovat mukana osakepalkkiojärjestelmässä 2020-2024 ja sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä 2021. Lisäksi he ovat mukana vuosien 2019 ja 2021 optio-ohjelmissa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2021, jonka palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Voimassa olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kriteerit ja enimmäispalkkiot selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät.

Optio-ohjelmat 2019 ja 2021

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana optio-ohjelmissa. Tällä hetkellä Talenomilla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa: optio-ohjelmat 2019 ja 2021. Lue lisää kohdasta Optio-ohjelmat.

Muut johtoryhmän toimisuhteiden keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävissään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän muiden jäsenten eläkkeet määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi yhtiö on sopinut lisäeläkejärjestelyistä sen avainhenkilöiden kanssa. Lisäeläkejärjestelyiden mukaisista maksuista päättää hallitus. Lisäeläkejärjestelyihin ei ole toteutettu maksuja vuoden 2015 jälkeen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät add

Hallitus päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.

Talenomilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöille suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää: Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024 ja Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021. Lisäksi yhtiöllä on voimassa olevat optio-ohjelmat 2021, 2022 ja 2023.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Hallitus päätti 25.2.2020 perustaa osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024, jossa on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Ansaintajakson 2020-2022 osalta näistä päätettiin 25.2.2020 ja ansaintajakson 2021-2023 osalta 20.5.2021.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ensimmäisen kerran palkkioita maksetaan vuonna 2023. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajakso 2020–2022 Ansaintajakso 2021–2023
Palkkion peruste • konsernin liikevoitto,
• kansainvälistyminen ja kasvu sekä
• lisäarvopalveluiden osuus liikevaihdosta
• konsernin liikevaihto
• liikevoitto sekä
• strategisten hankkeiden toteuttaminen
Ansaintajaksolta maksettavat palkkiot Palkkiot vastaavat yhteensäenintään noin 326 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiot vastaavat yhteensä enintään 250 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
Kohderyhmä Noin 50 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmä Noin 85 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmä
Palkkion maksu Viimeistään huhtikuussa 2023 Viimeistään huhtikuussa 2024

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021

Yhtiöllä on voimassa oleva sitouttava osakepalkkiojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2021 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin.

Vuosina 2021–2023 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Optio-ohjelmat add

Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat optio-ohjelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhtiöllä on voimassa kolme optio-ohjelmaa, jotka perustettu vuosina 2021, 2022 ja 2022.

Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat:

 • Optio-oikeus 2021 1.3.2026-28.2.2027
 • Optio-oikeus 2022 1.3.2025–28.2.2026
 • Optio-oikeus 2023 1.3.2026–28.2.2027

Optio-oikeudet 2021

Hallitus päätti 20.5.2021 yhteensä enintään 600 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 22 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2021 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet 2021 -ohjelmassa liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2021 ehdot

Optio-oikeudet 2022

Hallitus on päättänyt yhteensä enintään 500 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 86 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2022 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 500 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2025–28.2.2026. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2022 ehdot

Optio-oikeudet 2023

Talenom hallitus päätti 20.4.2023 yhteensä enintään 650 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin noin 120 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2023 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Ehdot ovat tiedotteen liitteenä. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 650 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2023 ehdot

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuvat 30.6.2023 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit (kpl) 2021 2022 2023
Annetut optiot 600 000 500 000 650 000
Optioita käytetty 0 0 0
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamatta 197 000 47 000 31 600
Annetut käyttämättä olevat optiot 403 000 453 000 618 400

Alla olevassa taulukossa on selvennetty omistus- ja ääniosuutta, jotka liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien nojalla voi saada sekä optioiden vaikutusta osakkeiden lukumäärään.

Optiolajit 2021 2022 2023
Optioiden nykyinen merkintähinta 13,44 9,46 7,42
Käyttämättä olevien optioiden kokonaismäärä 403 000 453 000 618 400
Käytetty tai Talenom Oyj:n hallussa tai jakamatta 197 000 47 000 31 600
Osakkeiden määrä 31.12.2022 45 311 588 45 311 588 45 311 588
Osakkeiden määrä, jos kaikki optiot merkitään uusin osakkein 45 714 588 45 764 588 45 929 988
Optioista saatava ääni- ja omistusosuus, jos kaikki optiot merkitään uusin osakkein 0,882 % 9,990 % 1,346 %