Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Talenomin palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimisopimuksen keskeisille ehdoille. Talenomin varsinainen yhtiökokous 14.3.2024 on kannattanut hallituksen sille esittämää palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka on voimassa vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mikäli palkitsemispolitiikkaa ei korvata uudella tai muutetulla versiolla tätä aiemmin.

Palkitsemispolitiikka 2024

Talenomin hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuosittain julkaistavassa palkitsemisraportissa.

Palkitsemisraportti 2023

Aiemmat palkitsemisraportit ja palkka- ja palkkioselvitykset löytyvät arkistosta tämän sivun lopusta.

Palkitsemisen periaatteet add

Talenom Oyj:n palkitsemisen keskeisiä periaatteita ovat

 • läpinäkyvyys
 • markkinalähtöisyys sekä
 • hyvästä suorituksesta palkitseminen.

Yhtiön palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä.

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline myös kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Päätöksentekoprosessi add

Talenom-konsernin palkitsemista koskevia periaatteita ja linjauksia käsitellään yhtiön hallituksessa. Yhtiöllä ei ole palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten hallituksen nimeämää palkitsemisvaliokuntaa. Sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus.

Hallitus

 • hyväksyy yhtiön palkitsemispolitiikan ja esittää sen yhtiökokoukselle.
 • seuraa ja valvoo yhtiön palkitsemispolitiikan toimivuutta, palkitsemisen kilpailukykyä sekä sitä, miten palkitsemispolitiikka edistää yhtiön ja konsernin pitkäjänteisiä tavoitteita.
 • valmistelee hallituksen palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.
 • nimittää toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ja päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkkiosta ja työsopimusten muista ehdoista yhtiökokoukselle esitetyn voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.
 • päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Yhtiökokous

 • päättää hallituksen palkkioista.
 • päättää neuvoa-antavasti, kannattaako se hallituksen esittämää palkitsemispolitiikkaa. Jos yhtiökokouksen enemmistö ei ole kannattanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka ja selostus siitä, miten uudessa palkitsemispolitiikassa on huomioitu yhtiökokouksen päätös edellisestä palkitsemispolitiikasta, on esitettävä yhtiökokoukselle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen palkitseminen add

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella. Päätös hallituksen jäsenten palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2024

Talenom Oyj:n 14.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • hallituksen puheenjohtaja: 6 000 euroa kuukaudessa
 • hallituksen jäsenet: 2 200 euroa kuukaudessa

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tai yhtiön optio-ohjelmien tai muiden pitkän aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn ja voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhde-eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä. Lisäksi toimitusjohtaja on mukana optio-ohjelmassa. Toimitusjohtajan peruspalkan tulee olla linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun kanssa. Peruspalkan tulee olla työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkuteltua ja pidettyä yrityksen palveluksessa. Tavoite on, että toimitusjohtajan palkitsemisessa muuttuvien palkkioiden osuus ei ylitä 100 % kiinteästä vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Kiinteä palkanosa: kuukausipalkka ja luontaisedut

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan kiinteä vuosipalkka mukaan lukien luontaisedut (puhelinetu) on 229 440 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Toimitusjohtaja on oikeutettu suoritepalkkioon ennalta määrättyjen kriteerien täyttyessä. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön

• liikevaihto

• käyttökate

• asiakaspysyvyys

• toiminnan tehokkuus

• henkilöstötyytyväisyys

• tuotekehityksen edistyminen sekä

• tuoteryhmäkohtainen kasvu.

Tämän lisäksi hallitus arvioi erikseen toimitusjohtajan suoriutumista tehtävässään. Suoritepalkkio määräytyy yhden vuoden mittaisen kauden perusteella.

Palkkioiden enimmäismäärä on palkitsemispolitiikan mukaan enimmillään 50 % kiinteästä vuosipalkasta (brutto).

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin tulospalkkion tarkoitus on kannustaa toimitusjohtajaa työskentelemään pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa lisäten ja sitouttaa toimitusjohtajaa entisestään yhtiöön. Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala on mukana osakepalkkiojärjestelmässä 2024-2027 ja 2020-2024 sekä vuosien 2021, 2022 ja 2023 optio-ohjelmissa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2027

Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2027 on kolme ansaintajaksoa. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2020-2022 palkkiot on maksettu vuonna 2023 ja ansaintajaksolta 2021–2023 helmikuussa 2024.

Hallitus päättää osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Yhtiön johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtaja, on omistettava vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Optio-ohjelmat 2021, 2022 ja 2023

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optio-ohjelmiin. Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiöllä on tällä hetkellä voimassa kolme optio-ohjelmaa: optio-ohjelmat 2021, 2022 ja 2023.

Optio-ohjelmien ehdot ja niihin liittyvät sitouttamisjaksot ja omistusvelvollisuus selostetaan kohdassa Optio-ohjelmat.

Muut toimitusjohtajan toimisuhteen pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja toimii tehtävässään toistaiseksi ja sopimuksessa noudatettava irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Eläkeikä määräytyy lain mukaan. Toimitusjohtajan palkasta maksetaan normaali työeläkelainsäädännön alainen työeläkemaksu. Suoritepalkkio voi olla enimmillään 50 % kiinteästä vuosipalkasta (brutto). Otto-Pekka Huhtalan toimitusjohtajasopimukseen ei kuulu lisäeläkemaksuja.

Johtoryhmän palkitseminen add

Hallitus nimittää toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ja päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkkiosta ja työsopimusten muista ehdoista yhtiökokoukselle esitellyn palkitsemispolitiikan puitteissa.

Johtoryhmän palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Kiinteä palkanosa: kuukausipalkka ja luontaisedut

Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja) yhteenlaskettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2023 mukaan lukien luontaisedut (puhelin- ja autoetu) on yhteensä 682 286 euroa.

Johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitseminen vuonna 2023

Palkka 649 941
Luontaisedut 32 345
Eroraha -
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät 91 000
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 137 430
Lisäeläke 0
Muut verotettavat etuudet 0
Palkitseminen yhteensä 910 716

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Tulostavoitteet perustuvat ennalta sovittuihin tavoitteisiin, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain tai vuotta pidempien ansaintajaksojen osalta kunkin ansaintajakson päättyessä.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja suoritepalkkioon ennalta määrättyjen kriteerien täyttyessä. Kriteerit ovat samat kuin toimitusjohtajalla, ja niissä otetaan huomioon

 • yhtiön liikevaihto

 • käyttökate

 • asiakaspysyvyys

 • toiminnan tehokkuus

 • henkilöstötyytyväisyys

 • tuotekehityksen edistyminen sekä

 • tuoteryhmäkohtainen kasvu.

Suoritepalkkio määräytyy yhden vuoden mittaisen kauden perusteella. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä maksettujen palkkioiden enimmäismäärä on sidottu osakemäärään.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin tulospalkkion tarkoitus on kannustaa johtoryhmää työskentelemään pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa lisäten ja sitouttaa johtoryhmää entisestään yhtiöön. Johtoryhmän jäsenet ovat mukana osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2027 ja 2020–2024. Lisäksi he ovat mukana optio-ohjelmissa.

Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2027

Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2027 on kolme ansaintajaksoa. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Voimassa olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kriteerit ja enimmäispalkkiot selostetaan kohdassa Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät.

Optio-ohjelmat

Johtoryhmän jäsenet ovat mukana optio-ohjelmissa. Lue lisää voimassa olevista ohjelmista kohdasta Optio-ohjelmat.

Muut johtoryhmän toimisuhteiden keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävissään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän muiden jäsenten eläkkeet määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi yhtiö on sopinut lisäeläkejärjestelyistä sen avainhenkilöiden kanssa. Lisäeläkejärjestelyiden mukaisista maksuista päättää hallitus. Lisäeläkejärjestelyihin ei ole toteutettu maksuja vuoden 2015 jälkeen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät add

Hallitus päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.

Talenomilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöille suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää: Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2027 ja 2020–2024. Lisäksi yhtiöllä on voimassa olevat optio-ohjelmat 2021, 2022 ja 2023.

Osakepalkkiojärjestelmä 2024–2027

Osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2027 on kolme ansaintajaksoa. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajaksolla 2024–2025 palkkio perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoiton kehitykseen ja yhtiön strategian toteuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Ansaintajaksoa 2022–2024 ei toteutettu.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkioita on maksettu vuonna 2023 ja 2024. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajakso 2020–2022 Ansaintajakso 2021–2023
Palkkion peruste • konsernin liikevoitto,
• kansainvälistyminen ja kasvu sekä
• lisäarvopalveluiden osuus liikevaihdosta
• konsernin liikevaihto
• liikevoitto sekä
• strategisten hankkeiden toteuttaminen
Ansaintajaksolta maksettavat palkkiot Palkkiot vastaavat yhteensäenintään noin 326 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiot vastaavat yhteensä enintään 250 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
Kohderyhmä Noin 50 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmä Noin 85 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmä
Palkkion maksu Viimeistään huhtikuussa 2023 Viimeistään huhtikuussa 2024

Optio-ohjelmat add

Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat optio-ohjelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhtiöllä on voimassa kolme optio-ohjelmaa, jotka perustettu vuosina 2021, 2022 ja 2023.

Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat:

 • Optio-oikeus 2021 1.3.2026-28.2.2027
 • Optio-oikeus 2022 1.3.2025–28.2.2026
 • Optio-oikeus 2023 1.3.2026–28.2.2027

Optio-oikeudet 2021

Hallitus päätti 20.5.2021 yhteensä enintään 600 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 22 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2021 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet 2021 -ohjelmassa liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2021 ehdot

Optio-oikeudet 2022

Hallitus on päättänyt yhteensä enintään 500 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 86 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2022 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 500 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2025–28.2.2026. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2022 ehdot

Optio-oikeudet 2023

Talenom hallitus päätti 20.4.2023 yhteensä enintään 650 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin noin 120 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2023 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Ehdot ovat tiedotteen liitteenä. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 650 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien 2023 ehdot

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuvat 31.12.2023 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit (kpl) 2021 2022 2023
Annetut optiot 600 000 500 000 650 000
Optioita käytetty 0 0 0
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamatta 197 000 51 000 39 900
Annetut käyttämättä olevat optiot 403 000 449 000 610 100

Alla olevassa taulukossa on selvennetty omistus- ja ääniosuutta, jotka liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien nojalla voi saada sekä optioiden vaikutusta osakkeiden lukumäärään.

Optiolajit 2021 2022 2023
Optioiden nykyinen merkintähinta 13,44 9,09 7,23
Käyttämättä olevien optioiden kokonaismäärä 403 000 449 000 610 100
Käytetty tai Talenom Oyj:n hallussa tai jakamatta 197 000 51 000 39 900
Osakkeiden määrä 31.12.2023 45 577 476 45 577 476 45 577 476
Osakkeiden määrä, jos kaikki optiot merkitään uusin osakkein 45 980 476 46 026 476 46 187 576
Optioista saatava ääni- ja omistusosuus, jos kaikki optiot merkitään uusin osakkein 0,88 % 0,98 % 1,3 %