Yritysvastuu

Vastuullisuus

Vastuullisuuden olennaiset näkökohdat ja keskeiset toimintaperiaatteet Talenomilla

Päivitimme vastuullisuuden olennaisuusanalyysimme vuoden 2022 lopussa. Olennaisuusanalyysissa tarkasteltiin eri vastuullisuuden osa-alueita, kuten ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksien toteutumista, työelämän kysymyksiä sekä lahjontaan ja korruptioon liittyviä riskejä.

Analyysissä arvioitiin toimintamallejamme ja vaikutuksiamme vastuullisuuden eri osa-alueisiin ja sidosryhmiin sekä toisaalta vastuullisuustrendien vaikutuksia liiketoimintaamme. Vaikutuksia tarkasteltiin sekä niiden laajuuden ja mittakaavan kautta että mahdollisten taloudellisten vaikutusten kautta. Analyysi kattoi sekä omien toimintojemme että alihankintaketjumme ja tuotteidemme vastuullisuuskulmat.

Talenomin vastuullistyön eteneminen 2022–2024

Lue lisää Talenomin vastuullisuudesta vuosikatsauksen kohdasta 'Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista. Siirry raporttiin tästä.

Työntekijäkysymykset vastuullisuustyön ytimessä

Keskeisimmäksi vastuullisuuden osa-alueeksemme arvioitiin työntekijäkysymykset. Tarjoamamme koostuu asiantuntijapalvelujen ja automatisoitujen tilitoimistopalvelujen yhdistelmästä ja työntekijöiden rooli tulevaisuuden kasvun edistäjinä on merkittävä.

Olemme tunnistaneet liiketoiminnallemme keskeisenä sosiaalisiin ja henkilöstöasioihin liittyvänä riskinä sen, että voimme menettää avainhenkilöitämme tai epäonnistua ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnissa, kouluttamisessa ja pitämisessä yhtiömme palveluksessa. Etenkin taloushallinnon asiantuntijoiden tai myyjien kohdalla riski voi toteutuessaan johtaa asiakkaiden menettämiseen tai muutoin estää yhtiötämme toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta toimintaansa menestyksekkäästi. Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö nähdään avaimena tulevaisuuden menestyksemme eteen ja panostammekin vahvasti henkilöstömme kehittämiseen sekä sisäisten ohjeistusten ja toimintatapojen että rakennettujen käytänteiden kautta.

Jatkoimme yhteystyötä The Siqnificant Companyn kanssa hyödyntäen heidän Siqni-kyselyään kehittääksemme työntekijäymmärrystämme entisestään. Siqni-kyselyn avulla johtomme saa enemmän informaatiota työntekijöille merkityksellisistä asioista ja uusia näkökulmia yksilöllisempään johtamiseen. Talenom Akatemia tarjoaa monipuolisesti erilaisia koulutuksia aina työelämätaidoista ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Panostamme myös esihenkilötyöhön sisäisillä koulutuksilla.

Teemme työnantajana työtä työntekijöiden tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun eteen. Kiellämme henkilöstöohjeissamme häirinnän, epäasiallisen käytöksen ja väärinkäytökset sekä valvomme ohjeistuksen toteutumista käytettävissään olevin keinoin. Käytössämme on ilmoitusmenettely, jonka mukaan henkilöstön tulee toimia häirintää, epäasiallista käytöstä tai väärinkäytöksiä havaittuaan.

Vastuullisuustyön muut osa-alueet

Liiketoimintamme yhteiskunnallinen rooli nostaa eettisten toimintamallien, korruptionvastaisen toiminnan ja tietoturvakysymykset merkittäviksi vastuullisuusasioiksi. Arvoketjustamme ja liiketoimintamallistamme johtuen perinteiset ihmisoikeuksiin ja ympäristöasioihin liittyvät riskit ovat verrattain rajoitetut. Vaikka toimintamallimme on ympäristökuormitukseltaan hyvin pientä, ilmastoasioiden merkittävyyttä kasvattaa sidosryhmien, erityisesti rahoitussektorin, tarpeet ajantasaiselle ilmastotyölle ja siitä raportoimiselle.

Lue alta lisää vastuullisuustyömme muista osa-alueista.

Ympäristöasiat add

Päivitetyn olennaisuusarvion perusteella Talenomilla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska liiketoimintamme koostuu pääsääntöisesti toimistotiloissa tapahtuvista toiminnoista ja alihankintaketjun vaikutukset ovat varsin rajalliset. Meillä ei ole toimintaa, jolla olisi merkittäviä vaikutuksia biodiversiteettiin, vesistöihin, paikallisiin ilmanpäästöihin tai maaperään imeytyviin päästöihin. Liiketoiminnan luonteesta johtuen emme myöskään ole tunnistaneet ympäristöön liittyviä liiketoimintariskejä.
Ilmastonmuutos on globaali ilmiö ja sijoittajien kiinnostus ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia kohtaan on kasvanut. Emme tunnistaneet olennaisuusanalyysissa sellaisia ilmastoriskejä, joilla olisi merkittävä taloudellinen vaikutus liiketoimintaamme. Osa toimipisteistämme sijaitsevat maissa, joiden arvellaan lämpenevän keskivertoa enemmän, mutta liiketoiminnan luonteesta ja yhteiskuntien rakenteista johtuen vaikutusten Talenomiin oletetaan jäävän rajallisiksi.

Ilmastonmuutoksen ei oleteta tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tunnistettaisiin selkeästi ilmastonmuutokseen liitännäisiksi, mutta toisaalta nähdään, että Talenom osaltaan edesauttaa taloushallinnon sektorin digitalisointia ja prosessien tehostusta.

Digitalisaatiolla on arvioitu olevan merkittävä positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja vaikka tuotteidemme osuus tässä kokonaisuudessa on arvioitu pieneksi, voidaan todeta, että omalla toiminnallamme ja omalta osaltamme edistämme ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Korruption, rahanpesun ja lahjonnan torjunta add

Taloushallinnon palvelujen tarjoajana korruption, rahanpesun ja lahjonnan torjuntaan liittyvät teemat ovat meille tärkeitä. Hoidamme toimeksiannosta yhtiöiden kirjanpitoja ja on siten rahanpesulain nojalla ilmoitusvelvollinen Rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli herää epäilys rahanpesun tai terrorismin rahoittamisesta.

Olemme luoneet lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet, minkä lisäksi henkilöstöohjeeseemme on kirjattu toimet väärinkäytöksiä havaittaessa. Olemme myös luoneet toimintatapoja havaitakseen mahdollisia rahanpesuun viittaavia epäilyttäviä liiketoimia sekä ohjeistaneet ja kouluttaneet henkilökuntaamme oikeaan toimintamalliin.

Talenom on laatinut toiminnastaan rahanpesulain edellyttämän riskiarvion ja päivittää riskinarviota jatkuvasti. Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen on olemassa ohjeistettu prosessi, ja kuten rahanpesulaki edellyttää, ilmoitus Rahanpesun selvittelykeskukselle annetaan, jos selonotosta riippumatta on jäänyt epäilys rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta. Tarjoamiemme palveluiden luonteesta johtuen keräämme, tallennamme, käsittelemme ja jaamme suuren määrän arkaluonteista tietoa, kuten luottamuksellisia yritystietoja ja henkilötietoja asiakkaista, työntekijöistä ja toimittajista. Valtaosa tiedoista ylläpidetään ja tietoa siirretään sähköisesti IT-järjestelmissämme. Tällaisten tietojen väärinkäytön torjunta on keskeinen osa riskienhallintaamme. Meillä on käytössä sisäinen ilmoitusmenettely, minkä kautta työntekijöillä on mahdollisuus tuoda epäilyksensä mahdollisista väärinkäytöksistä esiin myös anonyymisti.

EU-taksonomia add

Talenom on suorittanut EU-taksonomiaan liittyvän tarkastelun olemassa olevan tiedon pohjalta. Tarkastelun pohjalta on todettu, ettei liiketoimintamme tai tuottamamme erilliset tuotteet sisälly EU-taksonomian määrittelemiin toimialoihin tai tuotteisiin. Näin ollen taksonomiakelpoinen liikevaihtomme, capex ja opex ovat 0 % sekä taksonomianmukainen liikevaihtomme, capex ja opex ovat 0 %. Jäämme seuraamaan taksonomialainsäädännön kehittymistä ja arviomme mahdolliset muutokset vuosittain.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen add

Kunnioittamme ihmisoikeuksia ja vaadimme niiden kunnioittamista myös kumppaneiltamme. Päivitetyssä
olennaisuusanalyysissa ei tunnistettu liiketoimintaamme liittyviä merkittäviä ihmisoikeusriskejä, mutta jatkamme ihmisoikeusriskien arviointia ja tunnistamista kasvustrategiamme yhteydessä olennaisuusanalyysin kautta. Työntekijöiden koulutuksessa, ohjeistuksissa ja tasavertaisessa kohtelussa toimimme kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti ja whistleblower -järjestelmän kautta pyydämme raportoimaan myös epäillyistä ihmisoikeusloukkauksista.