Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Talenom Oyj, englanniksi Talenom Plc.

2 § YHTIÖN KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Oulu.

3 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimiala on itse ja omistamiensa tytäryhtiöiden kautta harjoittaa tilitoimisto-, isännöinti-, liiketoimintakonsultointi-, yritysvälitys-, vakuutusvälitys- ja tilintarkastustoimintaa, rahoitustoimintaa sekä rahoituksen ja muiden palveluiden ja tuotteiden välitystä, maksupalvelulaissa tarkoitettua maksupalvelutoimintaa, palvelujen ja tavaroiden myyntiä ja välitystä sekä IT-, arkistointi- ja arkistontuhouspalveluja sekä näihin liittyvää konsultointia ja vuokraustoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa niihin liittyvää kauppaa sekä tarjota konsernin tytäryhtiöille strategiaan, liikkeenjohtoon, rahoitukseen, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon tai muuhun yritystoiminnan osa-alueeseen liittyviä konsultointipalveluja.

4 § YHTIÖN HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN, KOKOUSPAIKKA JA OSALLISTUMISTAPA

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä:

  • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

  • tilintarkastuskertomus;

Yhtiökokouksessa on päätettävä:

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

  • hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;

  • tilintarkastajien palkkioista;

Yhtiökokouksessa on valittava:

  • hallituksen jäsenet;

  • tilintarkastaja.

9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1. -31.12.

10 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen.