Sijoituskohteena

Markkina

Markkina

Kasvava ja defensiivinen markkina

Suomen kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden markkina oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2022. Tilitoimistojen asiakasyritysten kokoluokan perusteella markkina muodostuu valtaosin mikro- ja pienyrityksistä sekä keskisuurista yrityksistä. Suurissa yrityksissä taloushallinto hoidetaan vielä pitkälti sisäisenä toimintona, mutta ulkoistustrendi etenee asteittain.

Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston sekä sitä edeltävien Yritysrekisterin vuositilastojen mukaan tilitoimistomarkkinan keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 2001–2022 oli noin 5 %.

Markkina on melko riippumaton makrotalouden sykleistä. Lisäksi kirjanpitäjien ja asiakkaiden välille syntyy yleensä vahva luottamussuhde, minkä takia asiakaspysyvyys alalla on varsin korkea.

Toimialan koko (milj. euroa)

Pirstaleinen toimiala konsolidoituu hiljalleen

Tilitoimistoalan rakenne on pirstaleinen, koska kirjanpitäjän läheisyys on ollut merkittävä kilpailutekijä ja alan luonne sitä kautta paikallinen.

Tilitoimistomarkkina Suomessa on pirstaloitunut. Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan alalla oli vuonna 2022 yrityksiä 6 195 (vuonna 2021: 6 212) ja keskimääräinen yrityksen koko oli 2,1 (1,9) työntekijää.

Tilitoimistomarkkinoilla on paljon yhden hengen toimistoja ja sivutoimisia yrittäjiä. Markkinan pirstaleisuus tarjoaa mahdollisuuden kasvulle ja luo skaalaetuja. Skaalaedut ovat huomattavia muun muassa tietojärjestelmissä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan järjestämisessä. Viime vuosina tilitoimistojen määrä on kääntynyt lievään laskuun Suomessa. Alan merkittävimpiä toimijoita ovat Accountor, Talenom, Rantalainen, Administer, Azets, Aallon Group sekä julkiseen sektoriin keskittyneet Monetra ja Provincia.

Tilitoimistoala on murroksessa, jota ajavat digitalisaatio, ulkoistaminen, palvelutarjonnan laajentuminen ja konsultoinnin merkityksen kasvaminen, työnteon murros sekä lainsäädännön muutokset. Uskomme, että toimialan murros tulee hiljalleen konsolidoimaan markkinaa. Pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole riittäviä resursseja ottaa käyttöön tarvittavia ohjelmia ja kehittää liiketoimintaansa digitalisaation vaatimuksiin, joka on näkemyksemme mukaan edellytys kilpailukyvyn säilyttämiselle tulevaisuuden tilitoimistomarkkinalla.

Yritysten lukumäärä

*Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Tilastointimuutoksen myötä yritysten lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2017.

Markkinatrendit ja kasvuajurit

1. Digitalisaation ja neuvontapalveluiden merkitys kasvaa

Tilitoimistomarkkinalla on jo käynnissä kehitys, jossa digitalisaatio muuttaa tilitoimistojen palveluita, prosesseja, osaamistarpeita sekä työnjakoja asiakkuuksissa. Kehitykselle on ominaista myös perinteisen kirjanpitäjän roolin muuttuminen konsultatiivisempaan suuntaan ja kasvava kysyntä erilaisille taloushallinnon neuvontapalveluille. Digitalisaation eteneminen on kuitenkin hidasta pirstaleisella tilitoimistomarkkinalla, eikä näkymissä ole tällä hetkellä automaation etenemisestä aiheutuvaa yleistä hintatason laskua.

Asiakkailtamme saatu palaute osoittaa, että proaktiivinen konsultointi on yhä tärkeämpi osa hyvää asiakaskokemusta. Neuvonantopalveluidemme piiriin kuuluvat juridiikan, verotuksen ja talouden konsultointi. Asiakkaamme tarvitsevat neuvontaa muun muassa yritysrakenteiden muutosten, sukupolvenvaihdosten sekä omistusjärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen, verosuunnitteluun sekä yritysjärjestelyihin, yritysten taloushallinnon prosessien tai sisäisen laskennan arviointeihin ja niihin liittyviin kehitysprojekteihin, muutostilanteiden hallintaan sekä ulkoistettuihin talousjohtajapalveluihin.

2. Ulkoistustrendi etenee asteittain

Tilitoimistojen asiakasyritysten markkina muodostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Suuremmissa yrityksissä taloushallinto hoidetaan pitkälti sisäisenä toimintona, mutta nekin ovat yhä halukkaampia ulkoistamaan keskeisiä tukitoimintoja. Taloushallinnon ulkoistaminen olisi luonnollinen askel tässä kehityksessä, mikä kasvattaisi kirjanpitopalveluiden lisäksi kysyntää reskontra- ja palkanlaskentapalveluille.

3. Työnteon murros

Yrittäjyydestä tulee yhä useammalle ihmiselle tapa työllistää itsensä. Lisäksi meneillään oleva työn murros johtaa yhä useamman tekemään toista työtä tai harjoittamaan osa-aikaista yrittäjyyttä. Samalla työn muoto muuttuu yhä enemmän yrittäjyyden kautta tapahtuvaksi alustataloustyöksi.

Palkkatyön muuttuessa yrittäjyydeksi kasvavat myös tarpeet taloushallinnon palveluille. Kehittämällä kokonaisvaltaiset palvelut pien- ja kevytyrittäjille haluamme varmistaa mukanaolomme tässä globaalissa megatrendissä.

4. Lainsäädäntö

Kasvavat lainsäädäntöpaineet muun muassa rahanpesuun ja GDPR:n liittyen luovat uusia tarpeita taloushallinto- ja kirjanpitopalveluille:

  • Uuden, huhtikuussa 2020 voimaan tulleen verkkolaskudirektiivin myötä elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada toiselta yritykseltä sähköinen lasku.

  • Maksupalveludirektiivi PSD2 velvoittaa pankkirajapintojen avaamiseen koko EU:n alueella, mikä mahdollistaa pankkipalvelujen liittämisen osaksi tilitoimiston palvelutarjontaa.

  • Basel-säännökset ovat kiristäneet muun muassa pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä on luonut tarpeen pk-yritysten uusille rahoituskanaville.

  • Vuonna 2023 voimaan tullut muita kuin taloudellisia asioita koskeva raportointivelvoite ja portaittain tilikausina 2024-26 voimaantuleva vastuullisuusraportointidirektiivi edellyttävät yhtiöiltä kestävyystietojen raportointia osana toimintakertomusta, mikä lisää yrityksiltä vaaditun raportoivan tiedon määrää.

Talenomin havaintoja Euroopasta

  • Lainsäädäntö on kehittynyt nykyiseen melko monimutkaiseen muotoonsa satojen vuosien aikana ja näin ollen tarve asiantuntijuudelle on pysyvä

  • Heikko talouskasvu toimii tehostamishankkeiden ajurina

  • Pienten ja keskisuurten yritysten osuus bruttokansantuotteesta on merkittävä (yli 50 prosenttia)

  • Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja investointikyky rajallinen

  • Työmenetelmät ovat varsin perinteisiä ja investointitarve näin ollen kova

  • Ammattitaitoisista osaajista on pulaa, mikä on johtanut työkuorman optimoimiseen verkostoitumalla ja alihankinnan kautta

Euroopan tilitoimistoala on digitalisaatiossa selvästi Suomea jäljessä

Vuonna 2018 ryhdyimme tutkimaan tilitoimistopalveluiden laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Vuonna 2019 laajennuimme Wakers-yritysostolla Ruotsiin. Ruotsin tilitoimistomarkkinan koko (2019: noin 2 mrd. euroa) on suunnilleen kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Yleisesti Ruotsi on tilitoimistoalan kehityksessä Suomea jäljessä esimerkiksi digitalisaation suhteen, mutta taso on kuitenkin erittäin hyvä eurooppalaisessa vertailussa.

Olemme kasvattaneet liiketoimintaamme Ruotsissa sekä orgaanisesti että yritysostoilla ja edenneet kasvuvaiheeseen, jossa tärkeää on myös oman teknologiamme lokalisointi. Onnistuimme viemään kesällä 2021 TiliJaskaa vastaavan pienasiakaskonseptin (Kontokalle.se) onnistuneesti pilottivaiheeseen. Omien ohjelmistojen käyttöönotolla pyrimme tulevaisuudessa automatisoimaan liiketoimintojamme Ruotsissa. Ruotsista kertyneen kokemuksen ansiosta olemme valmiimpia hyödyntämään ohjelmistotuotannon ja tilitoimistoalan yhdistävää osaamistamme myös muualla Euroopassa.

Laajennuimme kesällä 2021 Manner-Eurooppaan ostaessamme Avail Services SL tilitoimiston Barcelonasta Espanjasta. Espanjan tilitoimistomarkkinoiden koko on noin 10 miljardia euroa ja tilitoimistoja Espanjassa on yli 65 000. Muun Keski-Euroopan tavoin Espanjan digitalisaatiokehitys on huomattavasti Pohjoismaita jäljessä.

Laajennuimme loppuvuodesta 2022 Italiaan hankkimalla tilitoimisto Studio Gavazzin liiketoiminnan. Italian tilitoimistomarkkinan koko on arviomme mukaan noin 12 miljardia euroa, ja tilitoimistoja on Italiassa yli 64 000. Italiassa on noin kuusi miljoonaa yritystä, joista yli 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Yleisellä tasolla Euroopan markkinadynamiikka vaikuttaa suotuisalta meille. Euroopassa on paljon mikro- ja pienyhtiöitä, joita palvelee suuri määrä yksittäisiä konsultteja sekä pieniä tilitoimistoja. Pirstaleista markkinaa pitävät hallussaan valtaosin pienet tilitoimistot, joiden toiminta on paperipohjaista. Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja laajentumista Ruotsissa sekä Euroopan muissa maissa, joissa on merkittävä mahdollisuus laajentua tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

null

Yritysostot

Tutustu tekemiimme yritysostoihin