Sijoittajat

Tiedonantopolitiikka

Talenom Oyj:n tiedonantopolitiikka

Politiikan hyväksyjä: Talenom Oyj:n hallitus
Politiikan vastuuhenkilö: Talenom Oyj:n toimitusjohtaja
Politiikka on hyväksytty: 17.6.2016
Politiikka on päivitetty: 26.11.2019

1. Yleistä

Talenom Oyj:n (”Talenom”, ”Yhtiö”) osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla.

Tässä Talenomin hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Talenom viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

2. Tiedonantovelvollisuus ja viestinnän yleiset periaatteet add

2.1. Tavoitteet
Talenomin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot Talenomin rahoitusvälineiden, kuten sen osakkeen, hinnan määrittämiseksi.

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella sillä olevan Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiirintiedon. Tällaista sisäpiiritietoa ovat luonteeltaan täsmälliset ja julkistamattomat tiedot, joilla, jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintoihin. Yhtiö voi päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista tietyissä tilanteissa. Sisäpiirintiedon julkistamista ja julkistamisen lykkäämistä käsitellään tämän politiikan kohdassa 4.1. ja 4.2.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva Yhtiöstä, jonka perusteella Yhtiön taloudellista tilannetta ja rahoitusvälineiden hintoja voidaan arvioida. Yhtiön antamat tiedot, julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti.

2.2. Periaatteet
Talenom noudattaa viestinnässään arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen informaation saatavuuden tasapuolisuuden periaatetta sekä Nasdaq Helsingin Pörssin sääntöjä. Talenomin viestintä perustuu tosiasioihin: viestinnässä annetaan totuudenmukainen kuva Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Viestinnän yleisinä periaatteina ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Talenom viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.

Tiedottamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

a. Sisäpiirintiedot julkaistaan mahdollisimman pian.
b. Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta Yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen sekä Yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden ja niihin liittyvien johdannaisten hintoihin.
c. Kaikki sidosryhmät saavat sellaiset tiedot, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineiden hintoihin samanaikaisesti pörssitiedotteella säänneltyjä tiedonantokanavia pitkin.
d. Kaikki tiedotteet julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.talenom.fi/sijoittajat (englanniksi www.talenom.fi/en/investors).
e. Kaikki tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

2.3. Markkinahuhut, tietovuodot ja markkina-arviot
Talenom ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja. Mikäli markkinahuhulla on kuitenkin huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen hintoihin, Yhtiö voi harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Mikäli markkinahuhu liittyy selvästi sisäpiirintietoon, jonka julkistamista on lykätty tämän tiedonantopolitiikan ja Talenomin sisäpiiriohjeen mukaisesti ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, Talenom julkistaa tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian. Mikäli Talenomin tietoon tulee, että sisäpiirintietoa on vuotanut Yhtiöstä ennen sen julkistamista, julkistaa Yhtiö tiedot pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Talenom ei korjaa analyytikkoennusteita tai kommentoi Yhtiön arvostusta tai osakkeen hintakehitystä. Talenom ei vastaa mistään pääomamarkkinoiden edustajien tekemistä arvioista eikä kommentoi niitä. Pyydettäessä Yhtiö voi tarkistaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden osalta, mutta ei ota kantaa tehtyihin johtopäätöksiin.

2.4. Sijoittajaviestintä
Talenomin viestinnän tavoitteena on tehokas yhteydenpito pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Pääomamarkkinoille suunnatun viestinnän tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla on oikea-aikaisesti olennaista tietoa Yhtiöstä ja sen rahoitusvälineistä, erityisesti sen osakkeista, Yhtiön arvon määrittämiseksi.

Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Talenomin tavoitteena on vastata ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden rutiiniluonteisiin kyselyihin.

Talenomin johto tapaa sijoittajia ja osakeanalyytikoita road show -tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joissa esitellään Yhtiötä, sen liiketoimintaa, strategiaa ja taloudellista tulosta. Keskustelut sijoittajien, median ja analyytikoiden kanssa rajoittuvat jo julkaistuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tilaisuuksissa ei siten anneta sisäpiirintietoa, eli täsmällistä uutta julkistamatonta tietoa, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon.

Lausuntoja pääomamarkkinoille Talenomia koskevissa asioissa antaa ensisijaisesti Yhtiön toimitusjohtaja ja hänen ollessaan estynyt Yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan pyynnöstä sijoittajatapaamisiin voi osallistua myös muita Talenomin edustajia. Muut henkilöt voivat antaa lausuntoja Yhtiöön liittyvissä asioissa vain toimitusjohtajan erillisellä valtuutuksella.

2.5. Taloudellisen tiedon julkistus
Talenom julkaisee liiketoimintakatsaukset tilikauden ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta sekä ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät pyritään tiedottamaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

2.6. Hiljainen jakso
Talenom noudattaa viestinnässään ns. hiljaista jaksoa, joka alkaa kunkin neljännesvuoden päätyttyä ja kestää tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai liiketoimintakatsauksen julkistamiseen asti.

Hiljaisen jakson aikana Talenom ei kommentoi Yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa Yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Talenom voi kuitenkin vastata kysymyksiin liittyen sinä aikana tiedotettuihin liiketoiminnan tapahtumiin.

2.7. Suljettu ikkuna
Talenom noudattaa suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Talenomin johtohenkilöt tai taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilö tai edellä mainittujen määräysvallassa tai edunvalvonnassa olevat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Talenomin osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen Yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Suljetun ikkunan piirissä olevat Yhtiön johtohenkilöt ovat:

  • Yhtiön hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet;
  • Yhtiön toimitusjohtaja ja tämän sijainen;
  • Yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Suljetun ikkunan piirissä olevalla on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun hänen rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

2.8. Tulevaisuudennäkymät
Talenom julkaisee vuositasolla pääomamarkkinoille suunnatun näkemyksensä Yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Lausunnot hyväksyy Yhtiön hallitus.

Seuraavan tilikauden näkymät julkaistaan viimeistään tilinpäätöstiedotteessa. Esitetyt tulevaisuudennäkymät perustuvat aina Yhtiön johdon kulloiseenkin näkemykseen Yhtiön kehityksestä. Näkymistä tiedotetaan tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa ja liiketoimintakatsauksissa. Lisäksi ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

2.9. Tulosvaroitus
Talenom antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli Yhtiö arvioi sen tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksen muuttuneen olennaisesti positiivisemmaksi (positiivinen tulosvaroitus) tai negatiivisemmaksi kuin Yhtiö on aiemmin julkaissut.

Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Tulosvaroituksesta julkaistaan aina pörssitiedote.

2.10. Kriisi- ja poikkeustilanteet
Kriisin tai sellaiseksi mahdollisesti kehittyvän tilanteen sattuessa toimitusjohtaja tai hänen ollessaan estynyt hallitus kokoaa kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja siihen liittyvää tiedotusta. Talenom pyrkii varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa myös kriisitilanteessa.

2.11. Yhtiökokoukset
Talousjohtaja vastaa yhtiökokousten järjestelyistä ja hallituksen puheenjohtaja niiden sisällöstä. Yhtiön viestintäosasto (määritelty alla) vastaa kokoukseen liittyvien tiedotteiden laatimisesta ja jakelusta.

3. Roolit, vastuut ja lausunnonantajat add

Talenomin sijoittajasuhteet ja viestintään soveltuvien säännösten noudattaminen ovat Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuulla.

Yhtiön toimitusjohtaja tekee tiedotuspäätöksen tai päätöksen lykätä sisäpiirintiedon julkistamista ja informoi hallitusta sellaisista Yhtiön saamista merkittävistä tilauksista tai sopimuksista, taloudelliseen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavista tilanteista (katso yllä kohta 2.9.), Yhtiön nostamista tai sitä vastaan nostetuista merkittävistä kanteista ja muista oikeudenkäynneistä tai viranomaistoimenpiteistä, joiden arvioidaan olevan Yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa.

Muista jatkuvan ja säännönmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista tiedottamisesta päättää Yhtiön hallitus.

Ainoastaan Talenomin toimitusjohtajalla ja hänen ollessa estynyt Yhtiön hallituksella on oikeus antaa julkisia lausuntoja Yhtiötä koskevista tiedoista. Muut henkilöt voivat antaa lausuntoja ainoastaan toimitusjohtajan valtuuttamina.

Tämän tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Talenomin toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu viestinnästä on yhdessä Toimitusjohtajalla ja viestintäjohtajalla, ja toimitusjohtajan ollessa estynyt yhtiön hallituksella ja viestintäjohtajan ollessa estynyt hallintojohtajalla.

4. Talenomin julkaisemat tiedotteet add

4.1. Pörssitiedotteet
Talenom julkistaa pörssitiedotteella sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Yhtiö itse arvioi, onko sillä olevat tieto sisäpiirintietoa.

Arvioidessaan mahdollista sisäpiirintietoa Yhtiö punnitsee kuhunkin yksittäistapaukseen liittyviä seikkoja ja olosuhteita sen valossa, käyttäisikö järkevästi toimiva sijoittaja tietoa todennäköisesti sijoituspäätöksensä perusteena. Arvioinnissaan Yhtiö ottaa huomioon muun muassa seuraavankaltaisia seikkoja:

Päätöksen, seikan ja olosuhteen oletettavissa oleva laajuus tai tärkeys suhteessa Yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan

Tiedon merkityksellisyys Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan keskeisimmin vaikuttavien tekijöiden kannalta

Sisäpiirintietoa voivat olla mm.

  • Merkittävät yritys- ja toimialajärjestelyt
  • Merkittävät liiketoiminnan uudelleensuuntaamiset, merkittävät saneeraussuunnitelmat ja tulosparannusohjelmat
  • Merkittävät yhteistyösopimukset
  • Pörssin sääntöjen mukaiset merkittävät yrityskaupat
  • Julkiset ostotarjoukset ja merkittävät osakeannit

Talenom julkistaa samalla tavoin myös muut Pörssin säännöissä edellytetyt tiedot, kuten esimerkiksi kutsut yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen päätökset, merkitykselliset muutokset yhtiön johdossa sekä ehdotukset ja päätökset osakeantivaltuutuksista.

Talenomin toimitusjohtaja ja Yhtiön juridinen neuvonantaja tarkastavat ja Yhtiön hallitus hyväksyy pörssitiedotteet ennen niiden julkistamista.

4.2. Sisäpiirintiedon julkistamisen lykkääminen
Talenom voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a. välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut;
b. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
c. Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö sisäpiirintiedon lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Arvio ja lykkäämispäätös tehdään kirjallisena, päätös päivätään (ml. kellonaika) ja arvio ja päätös säilytetään vähintään viisi vuotta päätöksen tekemisestä. Säilyttämisestä vastaa Yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiö seuraa jatkuvasti lykkäämisedellytysten täyttymistä, jotta sillä on valmius julkistaa tiedot välittömästi, jos lykkäämisedellytykset eivät enää täyty. Kun sisäpiirintieto julkistetaan, yhtiö ilmoittaa tästä Finanssivalvonnalle sen ohjeistuksen mukaisesti.

Kun Yhtiö tekee lykkäämispäätöksen, kyseessä olevaa sisäpiirintietoa koskien perustetaan sisäpiiriluettelo.

4.3. Lehdistötiedotteet
Talenom voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla muita liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Toimitusjohtaja hyväksyy lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

4.4. Uutiset
Yhtiö- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Talenom julkaisee internetsivuillaan uutisia, joita ei automaattisesti lähetetä medialle tai muille Yhtiön tiedotteiden tilaajille. Näitä uutisia on mahdollista seurata Yhtiön internetsivuilla. Joissakin tilanteissa Yhtiö saattaa myös julkaista kyseisiä vähämerkityksellisempiä asioita Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille.

5. Kanavat add

Talenom julkaisee pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä uutiset Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille suomeksi ja englanniksi. Kaikki tiedotteet julkaistaan mahdollisimman samanaikaisesti myös Yhtiön verkkosivuilla.

Tiedotteiden lisäksi Talenomin verkkosivut www.talenom.fi/sijoittajat (englanniksi www.talenom.fi/en/investors) ovat tärkein Yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Tiedotteiden jakelu on järjestetty niin, että tieto tavoittaa kaikki sidosryhmät samanaikaisesti.

Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, Talenom julkaisee verkkosivuillaan myös mahdollisissa tulostiedotustilaisuuksissa ja analyytikkotapaamisissa käytetyn materiaalin mahdollisimman pian tilaisuuksien päättymisen jälkeen.

Talenomin raportointikieliä ovat suomi ja englanti. Tarvittaessa tiedotteita voidaan julkaista myös muilla kielillä.

6. Sisäpiiri add

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Talenom noudattaa pörssiyhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistuksen lisäksi pörssin sisäpiiriohjetta sekä Yhtiön omaa sisäpiiriohjetta.

Tiedonantosäännöt sitovat myös Talenomin henkilöstöä. Mikäli henkilöstöön kuuluville annetaan tiedoksi sisäpiirintietoa, näille henkilöille ilmoitetaan Yhtiön sisäpiirisäännösten koskevan myös heitä. Heidät kirjataan sisäpiiriläisiksi Yhtiön ylläpitämään sisäpiiriluetteloon. Talenomin henkilökunnalle on Yhtiön listautumisprosessin yhteydessä annettu koulutus siitä, mitä listayhtiön sisäpiiriläisyyteen liittyy ja kuinka listayhtiön tulee toimia sen tiedonantovelvollisuuksien puitteissa.

7. Tulkinnat ja poikkeamat add

Tämä tiedonantopolitiikka on Talenomin hallituksen hyväksymä. Sen valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta.