Yritysvastuu

Yritysvastuu Talenomilla

Ympäristö

Paperittomuus on yksi Talenomin ympäristöohjelman tavoitteista. Vuonna 2020 Talenomin kirjaamista tositteista 82,6 prosenttia käsiteltiin täysin paperittomasti. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 76,9.

Ympäristöohjelman tavoitteisiin on kirjattu myös kiinteistöjen käytön tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Työntekijöiden siirtyminen pitkälti etätöihin koronapandemian vuoksi vaikutti kiinteistöjen sähkön ja veden kulutukseen merkittävästi.

Pandemian vaikutus näkyi myös liikematkustamisessa – se väheni puolella. Etäyhteyksiä on jo aiemminkin hyödynnetty aina kun se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista, viime vuonna valtaosa tapaamisista järjestettiin etänä. Etätöiden vuoksi myös kodin ja työpaikan välinen liikkuminen oli varsin vähäistä.

Ihmiset

Eräs Talenomin tärkeimmistä arvoista on välittäminen. Huolenpito tarkoittaa meille sitä, että ihminen on keskiössä, on sitten kyse työntekijästä tai asiakkaasta. Tiedämme, että kun työntekijämme voivat hyvin, myös asiakkaistamme pidetään hyvää huolta. Koronakriisi haastoi meidät tavallistakin parempaan huolenpitoon.

Talenomille on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti – yritys on Suomen parhaiden työpaikkojen listalla kolmatta vuotta peräkkäin. Tästä haluamme pitää kiinni myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Talenomilla on ilo tehdä työtä, ovat olosuhteet ympärillämme millaiset tahansa.

Pyrimme siihen, että kriisin keskellä kamppailevat asiakkaamme tulevat autetuiksi erityisen hyvin. Kokosimme tietoa ja ohjeistuksia eri tukimuodoista, lähetimme säännöllisesti tietoa asiakaskirjeissä ja loimme koronainfopaketin Talenomin nettisivuille. Asiakasneuvonnan tarve kasvoi. Vastasimme kysyntään ja tarjosimme pääosin maksutonta neuvontaa yrittäjäasiakkaillemme.

Asiakastyytyväisyys on Talenomille sydämen asia. Mittaamme tyytyväisyyttä säännöllisesti, ja tarvittaessa hiomme toimintojamme palautteen perusteella. Koska olemme pitkälle automatisoineet rutiinitoimet, meillä on mahdollisuus kohdata asiakkaat kiireettömästi.

Talenomin taloushallinnon ammattilaiset tarjoavat asiakkaille yrityksen taloushallintoon liittyvää asiantuntevaa palvelua, ymmärrystä eri toimialoilta ja asioinnin helppoutta.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitimme tavallista enemmän huomiota. Koronan vuoksi henkilöstömme siirtyi keväällä pääosin kotitoimistoille, ja etätyö jatkui laajasti vuoden loppuun asti. Siirtyminen etätöihin sujui jouhevasti, koska digitaalisuus on ollut arkeamme jo pitkään. Kun fyysiset kohtaamiset vähenivät, pidimme erityisen tärkeänä säännöllisten tiimikohtaamisten sekä työntekijän ja esimiehen välisten keskusteluiden vaalimista.

Meitä kiinnostavat myös tulevaisuuden tekijät. Opiskelijayhteistyö on tiivistä ja tärkeää. Tarjoamme harjoittelupaikkoja, ja Talenom on monelle nuorelle ensimmäinen oikea työpaikka.

Talenomin omat koulutusohjelmat käynnistettiin syksyllä koronasta huolimatta. Aikatauluja jouduimme hieman rukkaamaan, siirtämään opetusta verkkoon ja tekemään joistakin koulutuksista tallenteita. Pidimme kuitenkin kiinni siitä, että sekä koulutukset että Trainee-toiminta jatkuvat.

Hyvä hallinto: korruption, rahanpesun ja lahjonnan torjunta

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

On selvää, että korruption, rahanpesun ja lahjonnan torjuntaan liittyvät teemat ovat Talenomille taloushallinnon palvelujen tarjoajana tärkeitä. Talenomilla on käytössä lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaperiaatteet, ja yhtiö on laatinut toiminnastaan rahanpesulain edellyttämän riskiarvion.

Talenom on luonut toimintatapoja havaitakseen mahdollisia rahanpesuun viittaavia toimia sekä ohjeistanut ja kouluttanut henkilökuntaansa tällaisten tilanteiden varalle. Yhtiön henkilöstöohjeeseen on kirjattu toimet väärinkäytöksiä havaittaessa. Talenom on rahanpesulain nojalla ilmoitusvelvollinen Rahanpesun selvittelykeskukselle, mikäli rahanpesun tai terrorismin rahoittamisesta herää epäilys.

Talenomin tarjoamien palveluiden luonteesta johtuen Talenom kerää, tallentaa, käsittelee ja jakaa suuren määrän arkaluonteisia tietoja, kuten luottamuksellisia yritystietoja ja henkilötietoja asiakkaista, työntekijöistä ja toimittajista. Valtaosa tiedoista ylläpidetään ja tietoa siirretään sähköisesti yhtiön IT-järjestelmissä. Tällaisten tietojen väärinkäytön torjunta on keskeinen osa Talenomin riskienhallintaa.